Gazali

İmam Gazali, Hayatı, Eserleri ve ihya kitabı

İNSAN BU DÜNYADA SON DERECE ÂCİZ VE NOKSANDIR

Buraya kadar anlatılanlardan, insanın kalb cevherinin kıymetini, âczini ve büyüklüğünü anladın. Şimdi bil ki, bu kıymetli cevheri sana verdiler ve sonra seni onun üzerine örttüler! Onu aramaz, zayi eder ve onu unutursan çok aldanırsın ve büyük ziyanlara duçar olursun.

Kalbini yeniden aramaya, dünya meşgalelerinden kurtulmaya ve onu kendi yüksek makamına ulaştırmaya gayret et. Onun şeref ve izzeti, öbür dünyada anlaşılacaktır. Üzüntüsüz neş'e, fenâsız beka, acısız kudret, şüphesiz marifet ve Allahü Teâlâ'yı perdesiz görmek olacaktır.

Esrarut Taharat

Giriş
Pisliklerin Temizlenmesi
Hadesten (Hükmî Necasetlerden) Temizlik
Abdestin Keyfiyeti
Guslün Keyfiyeti
Teyemmüm'ün Keyfiyeti
Bedenden Çıkan Ter ve Diğer Temiz İfrazatlar
İkinci kısım da, bedende çıkan sekiz şeydir.

Akaid Kaideleri

Kelime-i Şehâdet Hakkındaki İnanc
Hayat ve Kudret
Fiiller
Şehâde'fin İkinci Kelimesinin Anlamı
Nekir ve Münker'in Sualleri,Kabir Azâbı,Mizan,Sırat,Kevser Havuzu,Hesap,Şefaat,Tevhid Ehli'nin Cehennemden Çıkması,
Sahabe-i Kiram Hakkında Hüsn-ü Zan Gerekir
İrşadın Kademeli Olarak Yapılması ve îtikâd Derecelerinin Tertibi
Kudüs Şehrinde Yazmış Olduğumuz Kav âid' ül-Akâid
Allah zâtının varlığı
Allah'ın sıfatlarını bilmek
Allah'ın fiillerini bilmek
Sem'iyât (naklî deliller) ve Rasûlullah'ın haber verdiği şeyleri tasdik ve doğrulamak

Esrarus Salat

Dördüncü Kitab
KİTABU ESRARİS-SALÂT ve MÜHİMMÂTİHİ (Namazın Sırları ve Önemli Meseleleri)
1. Ezan, Namaz, Secde, Cemaat ve Diğerlerinin
Faziletleri
2. Namaza Tekbir ile Başlamanın ve Tekbirden Önce
Yapılması Gereken Zâhirî Amellerin Keyfiyeti
3. Kalbin Amelinden Olan Bâtınî Şartlar
4. İmamlık, İktidâ (İmama Uyma), Namazın Rükünleri,
İmamın Selâm'dan Sonraki ve İmamın Namazdan
Önceki Vazifeleri ve Kıraat
5. Cum'a Namazının Fazileti, Âdâbı, Sünnetleri ve
Şartları
6. Herkesin Bilmesi Gereken Meseleler
7. Nafile Namazlar

Ilim Kitabi

Kub'ul-İbâdât (İbadetler Bölümü)

Birinci Kitab KİTABUL-İLİM

1.- İlm'in, İlim Öğretmenin ve İlim Öğrenme'nin Fazileti ve Bunlara Dair Aklî ve Naklî Deliller

2. Övülen (Mahmûd) ve Yerilen (Mezmûm) ilimler ile Bu İlimlerin Kısımları ve Hükümleri, Farz-ı Ayn ve Farz-ı Kifâye Olan İlimler, Şer^î İlimlerden Fıkıh ile Kelâm'm
Hududları ve Beyanı9 Ahiret İlimlerinin Diğer Bütün İlimlerden Daha Üstün Olduğunun İsbatı

İlmin, İlim Öğretme'nin ve İlim Öğrenme'nin Fazileti ve Bunlara Dair Aklî ve Naklî Deliller

İlmin Fazileti Ayetler

Allah kendisinden başka ilah olmadığına adaletle şehadet etti. Melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilah ol madığına şehadet ettiler1 (âlu İmran/18)

İlim Öğrenme'nin Fazileti

Ayetler

Her kabileden bir cemâatın dini iyice öğrenmeleri gerekmez miydi?
(Tevbe/122)

Eğer bilmiyorsanız, ehl-i zikre sorunuz! (Nahl / 43)
Hadîsler

İlim tahsil etmek maksadıyla yollara düşen kimseye Allah Teâlâ cennete giden yolu gösterir.34

Melekler ilim yolcusunun hâlinden râzı oldukları için ka natlarını onun ayakları altına sererler.35

İlimden bir bölüm öğrenmen, yüz rek'at namaz kılmandan daha hayırlıdır.36

Kişinin ilimden öğrendiği bir bölüm, onun için dünya ve dünyadakilerin tümünden daha hayırlıdır.37

İlim Öğretme'nin Fazileti

Ayetler

Dönüp kavimlerine geldiklerinde (Allah'ın yasak kıldığı şeylerden) kaçınmaları için onları uyarmaları gerekmez miydi?
(Tevbe/122)

Bu ayette geçen inzar kavramından ilim öğretmenin ve irşadda bulunmanın vâcib olduğu anlaşılmaktadır.
Allah, kendilerine kitab verilenlerden, onu mutlaka insan lara beyan edecekleri ve hiçbir şekilde gizlemeyecekleri hu susunda söz almıştı.(Âlu îmran/187)

Bu ayette, ilim öğretmenin farz olduğu açıklanmaktadır.
Buna rağmen onlardan bir grup bildikleri halde hakikati gizlerler.(Bakara/146)

farz-ı ayn olan ilimler

Övülen (Mahmûd) ve Yerilen (Mezmum) İlimler ile
Bu İlimlerin Kısımları ve Hükümleri, Farz-ı Ayn ve
Farz-ı Kifâye Olan İlimler, Şer'i İlimlerden Fıkıh ile
Kelâm'ın Hududları ve Beyanı, Âhiret İlimlerinin Diğer
Bütün İlimlerden Daha Üstün Olduğunun İsbatı

Farz-ı Ayn Olan İlimler
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
İlim taleb etmek her müslümana farzdır.64

İlim Çin'de bile olsa talep edip, öğrenin.65

Esraruz Zekat

Giriş
Zekâtın Çeşitleri ve Vâcib Olmasının Sebepleri
Zekâtın Verilmesi, Zâhirî ve Bâtınî Şartları
Zekâta Müstehak Olmanın Şartları ve Zekât Almanın adabı
Zekât Alan Kimsenin Vazifeleri
Nafile Sadakanın Beyan ve Fazileti
Sadakanın Gizli veya Açık Verilmesi
Sonuç
Sadakayı mı, Zekâtı mı Almak Efdâldir?

Esrarus Savm

Giriş
Orucun Zâhirî Farzları, Sünnetleri ve Orucun İfsadı Halinde Lâzım Gelen Hükümler
Oruç Bozmanın Cezası Dörttür
Orucun sünnetleri ise altı tanedir
Orucun Sırları ve Bâtınî Şartları
Nafile Oruçlar ve Tertibi

Evrad Ve Geceleri Ihya

Giriş
Fazileti, Tertibi ve Ahkâmı
Virdlerin Adedi ve Tertibi
Gündüz Virdleri
Gece Virdleri
Hallerin Değişmesiyle Virdlerin Değişmesi
Gecenin ihyâsı
Geceyi Taksim Yolları
Faziletli Geceler ve Günler